Ferry Eden’s Retro Shows

Terug naar 29 januari 1977 met de Mi Amigo Top 50 via www.foutemuziekradio.nl

In Europa was sinds september 1974 vanaf zee nog één radiozenschip actief. Het was de MV Mi Amigo, voor anker in de Thamesmonding buiten de Britse territoriale wateren. De justitiële jacht op bevoorraders van het zendschip en het al jarenlange gebrek aan onderhoud daaraan eisten hun tol. 

Naast Caroline klonk vanaf zee Radio Mi Amigo, sinds 11 december 1976 via de nieuwe golflengte: 192 m. Het was ondertussen duidelijk dat de de ontvangst daar slechter was dan de verlaten 259 meter. Vooral in de avonduren was de populaire Jukebox van Stan Haag matig te ontvangen.

Het bevoorraden van het zendschip vanuit Frankrijk was een probleem geworden. Inmiddels zochten Patrick Vallain en met name Germain Boi naar andere mogelijkheden. Steeds vaker vertrok de tender vanuit Vlaamse plaatsen als Oostende, Zeebrugge en vooral Nieuwpoort, soms ook uit Engeland. 

In Playa d’Aro was duidelijk geworden dat Peter van Dam het station wilde verlaten. Het leven in Spaanse ballingschap hield hij niet nog een winter vol en bovendien lonkte de Nederlandse omroep. Zijn laatste Top 50 was op 8 januari 1977 en zijn laatste reguliere programma vijf dagen later.  

Nu de Mi Amigo Top 50 niet langer op tape in Spanje werd opgenomen stopte Patrick Hendrickx (Patrick Dubateau) met de samenstelling en kwam er ook een eind aan het gedrukte exemplaar. De lijst werd voortaan samengesteld in de kring rond de bevoorraders Patrick Valain en Germain Boi.

De Mi Amigo Top 50 werd vanaf 15 januari 1977 voortgezet als live-programma vanaf het zendschip. Om de lijst en platen aan boord te krijgen vroeg dat wel om regelmatige bevoorrading, alhoewel de noteringen eventueel ook vanaf land via de kortegolf aan het zendschip werden doorgegeven.

Het was hoog nodig om het boordteam uit te breiden, dat begin 1977 nog slechts bestond uit Marc Jacobs en Frank van der Mast. Er werden na elkaar diverse dj’s op proef naar boord gestuurd, Hans Brouwers, Hugo Meulenhoff (die bleef), Hans van der Ven, Ron van der Plas en Erik Beekman.

Op 29 januari 1977 werd de derde Top 50 aflevering live vanaf het zendschip gepresenteerd door Marc Jacobs. Hans van der Ven, nieuwkomer op proef, las het nieuws. Op zaterdag 3 februari 2024 wordt deze Top 50 op www.foutemuziekradio.nl (12-15 uur) gepresenteerd door Ferry Eden.

Mi Amigo Top 50 van 290177

Back to January 29th, 1977 with the Mi Amigo Top 50 via www.foutemuziekradio.nl

Since September 1974, only one radio ship remained active from international waters in Europe. It was the MV Mi Amigo, located in the Thames estuary, outside British territorial waters. The judicial hunt for suppliers of the radio ship and the lack of maintenance for many years took their toll.

Apart from Caroline, Radio Mi Amigo broadcasted from the radio ship, since December 11th  1976 via the new wavelength: 192 meters. It became clear that the reception there was worse than the abandoned 259 meters. In the early evening Stan Haag’s popular Jukebox show was poorly received.

Supplying the radio ship from France had become a problem. In the meantime, Patrick Valain and Germain Boi in particular were looking for other options. The tender increasingly departed from Flemish places such as Ostend, Zeebrugge and especially Nieuwpoort, sometimes also from England.

In Playa d’Aro it had become clear that Peter van Dam wanted to leave the station. He did not want to stay in Spanish exile for another winter and, moreover, a job at Dutch official radio beckoned. His last Mi Amigo Top 50 was on January 8th, 1977, and his last regular program five days later.

From that point on the Mi Amigo Top 50 was no longer recorded on tape in Spain, Patrick Hendrickx (Patrick Dubateau) stopped arranging it and therefor the printed copy disappeared at the same time. From now on, the list was compiled in the circle around suppliers Patrick Valain and Germain Boi.

The Mi Amigo Top 50 was continued as a live program from the radio ship from January 15th, 1977. Getting the list and the records on board required regular supplies, although the quotations could also be passed on from land to the transmitting ship via shortwave.

It was urgent to expand the board team, which at the beginning of 1977 only consisted of Marc Jacobs and Frank van der Mast. Several DJs were sent on board one after the other on a trial basis: Hans Brouwers, Hugo Meulenhoff (who stayed), Hans van der Ven, Ron van der Plas, Erik Beekman.

On January 29th, 1977, the third Top 50 episode was presented live from the radio ship by Marc Jacobs. Hans van der Ven, newcomer on probation, read the news. On Saturday, February 3rd, 2024, this Top 50 will be presented by Ferry Eden on www.foutemuziekradio.nl (12-3 p.m.).

Mi Amigo Top 50 van 290177

Downloadlink