Ferry Eden’s Retro Shows

Mi Amigo: Ferry Eden presenteert de eerste voorjaarslijst van 1977

Twee en een half jaar nadat in Nederland op 1 september 1974 de anti-zeezenderwet van kracht werd, was er nog steeds die ene Nederlandstalige zeezender, Radio Mi Amigo. Met alle problemen die dat met zich meebracht – zoals moeilijke bevoorrading, inbeslagnames en vervolging – trotseerde het station de wet met uitzendingen vanuit de Theemsmonding. Problemen daargelaten, zond het van oorsprong Vlaamse radiostation dagelijks via de 192 meter middengolf uit vanaf het oudste zendschip ooit, de M.V. Mi Amigo. Vanaf hetzelfde schip klonk inmiddels via de 319 meter middengolf Radio Caroline, daartoe financieel in de gelegenheid met de commerciële inkomsten  van Radio Mi Amigo die voor de bevoorrading zorgde.

Een toenemend deel van de Mi Amigo programma’s kwam inmiddels live vanaf het zendschip. Dat kwam vooral doordat het personeelsbestand in de thuisbasis Playa d’Aro behoorlijk was uitgedund na achter elkaar het vertrek daar van Joop Verhoof, Peter van Dam en Bart van Leeuwen. Met het vertrek van Peter van Dam was de Mi Amigo Top 50 begin 1977 een live programma geworden. Het vooralsnog onderbezette live team bestond op dat moment uit Marc Jacobs, Frank van der Mast en Hugo Meulenhoff. Nieuwkomers in de loop van dat jaar werden Herman de Graaf en Ferry Eden. De dagelijkse band programma’s, – zo’n twee weken eerder opgenomen in Playa – werden verzorgd door Stan Haag met techniek van Bokkebroek, Michelle en Haike Debois.  

Niet zelden werd het zendschip vanuit de lucht bevoorraad, omdat alle voordehand liggende havens (inmiddels ook de Franse-) door de autoriteiten goed in de gaten werden gehouden. Bij zo’n dropping ging het dan om een goed verpakte zending met vooral nieuwe bandprogramma’s uit Spanje, grammofoonplaten en reclames. Na een dropping nabij het zendschip werd het pakketje door bemanningsleden uit zee gehaald. Dat was op 16 maart 1977 lelijk mis gegaan toen zendertechnicus Peter Chicago het met een gemotoriseerde rubberboot wilde oppikken. Het weer was ondertussen ongunstig omgeslagen en het bootje kon daar niet tegenop. Gelukkig bleek de ondertussen gealarmeerde kustwacht van Walton-on-the-Naze bereid hem per helikopter op te pikken en… weer op het zendschip af te leveren.

Op zaterdag 26 maart 1977 werd de Mi Amigo Top 50 in vier uur live vanaf het zendschip gepresenteerd door Frank van der Mast, terwijl Hugo Meulenhoff het nieuws las. De retro Top 50 van die datum is op 30 maart 2024 tussen 12 en 15 uur te beluisteren via www.foutemuziekradio.nl in de presentatie van Ferry Eden.

Mi Amigo Top 50 – 31-03-77 afl. 163

Downloadlink

Mi Amigo: Ferry Eden presents the first spring list of 1977

Two and a half years after the anti-Offshore radio law went into effect in the Netherlands on September 1st, 1974, there was still that one Dutch-language broadcast coming from the sea, Radio Mi Amigo. With all the problems that entailed – such as difficult supplies, seizures and prosecution – the station defied the law with broadcasts from the Thames estuary.

Problems aside, the originally Flemish radio station broadcast daily via 192-meter medium wave from the oldest broadcasting ship ever, the M.V. Mi Amigo. From the same ship, meanwhile Radio Caroline was transmitting via 319 meters of medium wave, financially able to do so with the commercial income of Radio Mi Amigo, which provided the supplies.

An increasing proportion of Mi Amigo programs, meanwhile, came live from the radio ship. This was mainly because the staff in the home base of Playa d’Aro had thinned out considerably after the consecutive departures there of Joop Verhoof, Peter van Dam and Bart van Leeuwen. With the departure of Peter van Dam in early 1977, the Mi Amigo Top 50 had become a live program. The understaffed live team at that time consisted of Marc Jacobs, Frank van der Mast and Hugo Meulenhoff. Newcomers during that year became Herman de Graaf and Ferry Eden. The daily tape programs, – recorded some two weeks earlier in Playa – were provided by Stan Haag with engineering by Bokkebroek, Michelle and Haike Debois. 

Not infrequently the radio ship was supplied from the air, as all the obvious ports (including the French-) were closely watched by the authorities. Such a drop would involve a well-packaged shipment of mostly new tape programs from Spain, records and commercials. After being dropped near the radio ship, the package was retrieved from the sea by crew members. That had gone ugly wrong on March 16th, 1977, when station engineer Peter Chicago tried to pick it up with a motorized dinghy. Meanwhile, the weather had turned unfavorable and the little boat could not cope. Fortunately, the Coast Guard of Walton-on-the-Naze, which had been alerted in the meantime, was prepared to pick him up by helicopter and… deliver him back to the radio ship.

On Saturday, March 26, 1977, the four-hour Mi Amigo Top 50 was presented live from the radio ship by Frank van der Mast while Hugo Meulenhoff read the news. The retro Top 50 of that date can be heard on March 30th , 2024 between noon and 3 p.m. at www.foutemuziekradio.nl in Ferry Eden’s presentation.

Mi Amigo Top 50 – 31-03-77 afl. 163

Downloadlink

Klik op de foto’s om te vergroten / Click on the photos to enlarge