Ferry Eden’s Retro Shows

Op 4 mei 2024 de Monique Top 50 van 17 mei 1986 met Ferry Eden via www.foutemuziekradio.nl

In de Theemsmonding, 12 mijl voor de Britse kust lag al sinds augustus 1983 het zendschip Ross Revenge van Radio Caroline. Daarvandaan klonk sinds december 1984 ook Radio Monique die zorg droeg voor de inkomsten en regelmatige bevoorrading, net als Mi Amigo en Caroline in de tweede helft van de jaren zeventig.

Die bevoorrading liet soms te wensen over en daarvoor waren soms redenen die men aan boord niet kende. Daar bleef men dan in het ongewisse, terwijl post, nieuwe platen verse groenten en andere voorraad uitbleven. Ook ontbraken dan de tapeprogramma’s die eerder in de MMI-studio in Hilversum waren opgenomen, waardoor er live moest worden ingevallen. Dat was vanaf 12 mei ook het geval tot ongenoegen van het boordteam dat uit Jan Veldkamp, Ruud van Velzen en Marc Stam bestond.

Op 16 mei was er dan toch die tender en namen Ad Roberts, Ferry Eden en Dick Verheul en kon het eerdere drietal naar huis. Meteen waren er weer de tapeprogramma’s en trouwens ook nieuwe reclamespotjes en grammofoonplaten. De nieuwste Monique Top 50 die voor de vierde maal op tape was opgenomen door Maarten de Jong werd op zaterdag 17 mei 1986 tussen 12 en 3 uitgezonden via de 963 kHz van de middengolf. Ook een week later ging de bevoorrading goed en werd Dick Verheul alweer afgelost door Arie Swets.

De belangstelling om te adverteren bij Radio Monique was lente en zomer 1986 best groot. Probleem was vaak dat achteraf betaald werd en dan was het maar afwachten of het geld op tafel kwam. Dat probleem speelde al geruime tijd met het sigarettenmerk Happy waarvan de vrolijke spotjes op het hele uur gedraaid werden. Vanwege de uitblijvende betalingen verdween Happy in de loop van mei van de zender. Vanaf de zomer kreeg een grote Amerikaanse investeerder belangstelling waarmee het merk Texas sigaretten de plaats op het hele uur innam.

Op 17 mei 1986 was in het Badhotel Scheveningen trouwens een Zeezenderdag, georganiseerd door de Stichting Media Communicatie. Daar werd een de grammofoonplaat met een jaar geschiedenis van 1 jaar Radio Monique die was samengesteld door Walter Simons en Ron West. De Monique-organisatie was niet direct blij met de komst van die LP vanwege enkele onthullingen die hen niet welgevallig waren. De beide dj’s waren trouwens tijdelijk niet actief voor de zeezender ook al vanwege de groeiende betalingsachterstanden.

De betalingsachterstanden waren vooral het gevolg van de hoge onkosten bij de exploitatie van het zendschip. Ook de nasleep van de ankerbreuk in februari 1986 was er debet aan, toen de Monique-organisatie een klein fortuin kwijt was om een maritiem bedrijf uit Vlissingen gedurende meerdere dagen op volle zee een nieuwe ankerpartij aan het eerder losgeslagen zendschip te bevestigen. Tekenend was wel het grote verloop onder de boordmedewerkers en dat werd er niet beter op. Boze tongen beweerden dat de organisatoren zelf  het minst last van geldproblemen leken te hebben. 

De retro Monique Top 50 van 17 mei 1986 inclusief de jingles en reclames van toen is op 4 mei 2024 tussen 12 en 3 te beluisteren via www.foutemuziekradio.nl in de presentatie van Ferry Eden.

Monique top 50 17-05-1986

Downloadlink

On May 4th, the May 17th, 1986 Monique Top 50 with Ferry Eden via www.foutemuziekradio.nl

In the Thames Estuary, 12 miles off the British coast, the Radio Caroline ship Ross Revenge had been stationed since August 1983. From there, Radio Monique had been broadcasting since December 1984, responsible for income and regular supplies, similar to Mi Amigo and Caroline in second half of the Seventies.

This supply sometimes left much to be desired. There were reasons for this, unknown to the board crew. On the radio ship they were left in limbo, while mail, new records, food and fresh vegetables and other supplies were not forthcoming. The tape programs that had previously been recorded in the MMI studio in Hilversum were also not available, so that the live DJ’s had to fill in. This was also the case on May the 12th, to the displeasure of the on-board team, which consisted of Jan Veldkamp, Ruud van Velzen and Marc Stam.

On May 16th 1986 there was a tender and Ad Roberts, Ferry Eden and Dick Verheul took the place of the earlier trio, that went home. There were new tape programs, commercials and records again. The latest Monique Top 50, which Maarten de Jong had recorded on tape for the fourth time, was broadcast on Saturday 17th of May 1986 between 12 and 3 on the 963 kHz medium wave band. The supplies went better and Dick Verheul was replaced by Arie Swets a week later.

In the spring and summer of 1986 there was quite a lot of interest in advertising on Radio Monique. The problem was often that payment was made afterwards and then it was just a matter of waiting to see if the money occurred. That problem had been going on for quite some time with the cigarette brand Happy, whose cheerful commercials were played on Top of the Hour. Due to the lack of payments, Happy disappeared from Monique in the course of May. From the summer onwards, a large American investor became interested with Texas cigarettes taking the place on Top of the Hour.

On May 17th, 1986, the Badhotel Scheveningen hosted an Offshore Radio Day, organized by the Media Communication Foundation. There was a presentation of a gramophone record with a year of history of 1 year of Radio Monique that was compiled by Walter Simons and Ron West. The Monique organization was not immediately happy with the arrival of that LP because of some revelations that were not pleasing to them. Both DJs were temporarily not active for the offshore station, also because of the growing payment arrears.

The payment arrears were mainly due to the high costs incurred in operating the ship. The aftermath of the anchor break in February 1986 was also to blame, when the Monique organization lost a small fortune to attach a new anchorage to the previously loose radio ship for several days on the high seas. Typical was the high turnover among the on-board employees and that did not get any better. Rumour has it that the organisers themselves seemed to be the least bothered by money problems.

The retro Monique Top 50 of May 17th, 1986, including the jingles and commercials of that time, can be heard on May 4th, 2024 between 12 and 3 via www.foutemuziekradio.nl in the presentation of Ferry Eden.

Monique top 50 17-05-1986

Klik op de foto’s om te vergroten / Click on the photos to enlarge